Начало Карта на сайта
English

История

Началото

По доклад на министъра на търговията и продоволствието от 24 март 1947 г. Министерския съвет на заседанието си от 04 април 1947 г., с Постановление № 7 – Протокол № 50, т. 5 образува Държавно търговско предприятие под името “Химимпорт” за внос на химически произведения.

Развитието

1947 г. - Внос на основни химикали, изкуствени торове, препарати за растителна защита;

1949 г. - Започва внос на медикаменти, медицински специалитети и инструменти;

1950 г. - Начало на износна дейност – билки, етерични масла и култивирани растителни суровини;

1959 г. - ДТП „Химимпорт” се слива с ДТПП „Българска роза”. Започва износ на розово масло;

1963 г. - Осъществена е първата реекспортна сделка – продажба на калцинирана сода от Белгия за Япония;

1969 г. - В номенклатурата на „Химимпорт” са утвърдени 70 позиции по износа и 41 стокови групи по вноса;

1977 г. - От ДТП „Химимпорт”, ВТП „Нефтохим” и ВТД „Лесоимпекс” се създава ВТО „Химимпорт”, което осъществява внос, износ и реекспорт на химикали, химически суровини, природен газ, нефт, нефтохимически продукти, целулоза и хартия;

1981 г. - В продуктовата листа по износа фигурират повече от 125 различни позиции;

1985 г. - Достигнат е най-големият стокообмен в историята на предприятието – 8.5 млрд. долара;

1989 г. - На 21 юли е подписан учредителен договор, а на 19 октомври се провежда общо
събрание на акционерите на АФ „Химимпорт”;

1990 г. - На основание указ № 56 с решение № 1 от 24 януари 1990 г. по ф.д. № 2655/1989 г. се регистрира Акционерна фирма „Химимпорт” с уставен капитал в размер на 10 млн. лв.;

1992 г. - На 22 септември общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Химимпорт” на 51,12 млн. лв. чрез непарична вноска на българската държава;

1993 г. - Българската държава прехвърля акционерното участие на над 40 търговски и производствени предприятия на новосъздаденото дружество „Консолид комерс”. Капиталът на дружеството е увеличен на 51,67 млн. лв.;

1994 г. - На 5 октомври Агенцията за приватизация подписва договор с мениджърския екип на дружеството, обединен в „Химимпорт Инвест” АД, за продажба на 58,7% от капитала на „Химимпорт”;

1995 г. - След приключване на продажбата на преференциалните акции акционерният капитал на дружеството се разпределя, както следва : „Химимпорт Инвест” АД – 63,01%; физически лица – 15,70%; „Консолид комерс” ЕООД – 20,05%; други юридически лица – 1,26%;

1997 г. - „Химимпорт” се пререгистрира по чл. 277 от Търговския закон като холдингово дружество;

2000 г. - Завършва първият етап от преструктуриране на „Химимпорт” – регистриране на дъщерни дружества на основата на обикновените търговски дирекции;

2001 г. - На Българска фондова борса „Химимпорт” придобива 23% от капитала на „Централна кооперативна банка” АД и създава консорциум за управление на банката с друг основен акционер – „Централен кооперативен съюз”;

2002 г. - „Химимпорт” придобива чрез търг още 32,77% от „Централна кооперативна банка” АД, представляващи дела на държавната „Банкова консолидационна компания” АД в кредитната институция;

Чрез Агенция за приватизация „Химимпорт” придобива 91,92% от капитала на Застрахователно акционерно дружество „Армеец”;

„Химимпорт” придобива контролния пакет акции от капитала на ПОАД „ЦКБ Сила” от чешката финансова група „Нютон”;

Чрез „ЦКБ” групата на „Химимпорт” придобива предприятията на три банки в несъстоятелност: „Добруджанска търговска банка” АД, „Кредитна банка” АД и „Банка за земеделски кредит” АД;

2003 г. - Основава се „Балкан Хемус Груп” ЕАД (понастоящем „Бългериън Авиейшън Груп” ЕАД) с цел обединяване на бъдещите участията на групата в авиационния отрасъл;

Успешно участие в приватизациите на „Хемус Ер” АД и „Проучване и добив на нефт и газ” АД;

2004 г. - “Химимпорт” обединява участията си в банковото дело, застраховането и пенсионното осигуряване чрез създаването на финансовия подхолдинг „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД (понастоящем „ЦКБ Груп” ЕАД);

Придобити са акциите на „Централния кооперативен съюз” в ЦКБ - 23,45% от капитала на банката;

2005 г. - Създават се подхолдингови структури – „Българска корабна компания” ЕАД за речен и морски транспорт и „Химимпорт Груп” ЕАД за търговска и производствена дейност;

Основният капитал на „Химимпорт” нараства до 60 млн. лв.;

Холдингът придобива 49,28% от третото по активи и пазарен дял пенсионноосигурително дружество в България – ПОК „Съгласие” АД;

Групата на „Химимпорт” придобива чрез ЦКБ обявените в несъстоятелност търговски банки - „Капиталбанк” и „Кристалбанк”;

2006 г. - Основният капитал на „Химимпорт” е увеличен с 58,92 млн. лв., достигайки 118,92 млн. лв.;

„Химимпорт” придобива 99,13% от капитала на „Параходство българско речно плаване” АД (70% посредством участие в приватизационна процедура); Осъществява се вливане на „Химимпорт Бимас” в капитала на „Параходство БРП” АД, заедно с принадлежащите на вливащото се дружество мажоритарни пакети от акции на „Ви Ти Си” АД и „Маяк - КМ” АД;

Дъщерното дружество на „Хиимпорт” – „Пристанище Леспорт” сключва, в качеството си на концесионер, 30-годишен договор за концесия на пристанищен терминал „Леспорт”, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

Чрез „Порт Балчик” АД групата на „Химимпорт” печели концесията за период от 25 години на „Пристанищен терминал Балчик”– териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

Осъществява се увеличение на капитала на „Химимпорт” от 118,92 млн. лв. на 130 млн. лв. чрез първично публично предлагане на 11,08 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 4 лв. В резултат, на основание чл.110, ал.2 от ЗППЦК, „Химимпорт” придобива статут на публично дружество. Акциите на холдинга са регистрирани за търговия на Официален пазар, сегмент „В” на „Българска фондова борса – София” АД на 30.10.2006 г.

Групата на „Химимпорт” приключва процедурите по лицензиране на две акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), специализирани съответно в секюритизация на недвижими имоти – „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” и секюритизация на вземания – „Кепитъл Мениджмънт”;

2007 г. - Комисията за финансов надзор издава лиценз на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД;

„Химимпорт” придобива 51,81% от акционерния капитал на „Корабно машиностроене“ АД, гр. Варна;

Въз основа на решение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД „Химимпорт” АД е включено в официалния борсов индекс SOFIX, а от 26.02.2007 г. дружеството е включено и в базата на борсовия индекс BG-40;

„Централна кооперативна банка” АД придобива търговското предприятие на
„Международна банка за търговия и развитие” АД – в несъстоятелност;

„Химимпорт” АД спечелва търга за приватизация на националния авиопревозвач „България Ер” АД, придобивайки 99,99% от неговия капитал. Българската държава запазва “Златна акция”;

Мажоритарният акционер на „Химимпорт” – „Химимпорт Инвест” придобива 84,60% от капитала на пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант - България” АД с оглед последващо прехвърляне на това акционерно участие на „Химимпорт” или на някое от неговите дъщерни дружества;

На заседание на Управителния съвет на „Химимпорт” АД е взето решение за увеличение на капитала от 130 млн. лв. на 150 млн. лв. Увеличението на капитала, извършено при условията и по реда на ЗППЦК, приключва успешно, като в резултат са записани и платени 19 999 984 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 11 лв. В резултат на приключване на подписката по увеличение на капитала дружеството набира паричен ресурс в размер на 220 млн. лв.

„Бългериан авиейшън груп” ЕАД сключва споразумение относно създаването на съвместно предприятие (joint venture) с Lufthansa Technik AG. „Луфтханза Техник София” функционира под формата на дружество с ограничена отговорност и с предмет на дейност поддръжка, ремонт и боядисване  на въздухоплавателни средства;

На 26 ноември 2007 г. е приключен проектът, целящ консолидацията на зърнения бизнес на групата на „Химимпорт”. Чрез сливане на 8 дружества: „Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), „Зърнени храни трейд” АД, гр. София, „Бек интернешънъл” АД, гр. София, „Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, „Зърнени храни Балчик” EАД, гр. София, „Зора” АД, гр. Русе, „Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и „Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София, бе създадено дружеството „Зърнени храни България” АД, явяващо се техен универсален правоприемник.

През декември емисията акции, издадена от „Зърнени храни България” в размер на 170,79 млн. лв., разпределена в 170 785 600 акции с номинал 1 лв., бе регистрирана за търговия на „БФБ - София” АД;

Лицензирани от Комисията за финансов надзор са животозастрахователно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД и здравноосигурителна компания „ЦКБ-Здраве” ЕАД;

2008 г. - През първото тримесечие на 2008 г. „Централна кооперативна банка” АД завърши операцията по придобиването на мажоритарния пакет акции в македонската банка „Силекс Банка” АД, Македония, преименувана по-късно на „ЦКБ Скопjе” АД;

След разрешение на Комисията за защита на конкуренцията „Химимпорт” придобива 100% от капитала на „БМ Стар” ЕООД – дружествo, притежаващо 40% от капитала на концесионера на гражданските летища във Варна и Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”;

Групата на „Химимпорт” чрез дъщерното „Бългериан Авиейшън Груп” ЕАД стартира мащабен съвместен проект с Република Татарстан за извършване на реконструкция и разширение на летището в гр. Казан;

„България Ер” АД постигна договорености с националния авиопревозвач на Република Татарстан за отдаване на оперативен лизинг на собствени за компанията самолети, с които да бъдат обслужвани татарстанските авиолинии;

2009 г. -„Бългериън авиейшън груп” ЕАД приключва процеса по придобиване на еднолично участие в капитала на авиокомпания „Ер Бан”;

‘Зърнени храни България” придобива 100% от капитала на „Голяма добруджанска мелница” ЕООД - третата по големина мелница в България;

Мажоритарният собственик на „Химимпорт” – „Химимпорт Инвест” АД, придобива посредством отправяне на търгови предложения мажоритарни участия в капитала на „Асенова крепост” АД и „Холдинг Асенова крепост” АД;

Успешно приключва процедурата по увеличение на капитала на „Химимпорт” от 150 млн. лв. на 239,65 млн. лв. чрез издаване на нови 89 646 283 броя привилегировани безналични акции без право на глас с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял, конвертируеми в обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,22 лева. В резултат на увеличението е набран паричен ресурс в размер на 199 млн. лв.
Националният авиопревозвач „България Ер” АД придобива 45% от дружеството – лидер на българския пазар на резервационни услуги – „Амадеус България” ООД (дъщерно на испанската Amadeus IT Group);

2010 г. - приключва процесът по преобразуването чрез вливане на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД в ПОАД „ЦКБ Сила” АД, в резултат на което пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант - България” АД, се вливат в съответните по вид фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ Сила” АД;

„Централна кооперативна банка”, след отправено търгово предложение към останалите акционери, придобива 93,72% от капитала на македонската „Статер Банка” АД, гр. Куманово;

Дъщерното дружеството „Проучване и добив на нефт и газ” АД придобива 100 % от собствения капитал на „Химойл БГ” ЕООД, с което се стартира изграждане и разработване на верига бензиностанции под марката „Химойл”;

Компанията-майка – „Химимпорт Инвест” придобива 85% от капитала на оторизирания представител на автомобилния концерн BMW за Пловдив, Стара Загора и Хасково – „М Кар” ООД;

„Химимпорт Инвест” придобива близо 10% от капитала на Частна Предприемаческа Банка „Тексим” АД;

Чрез „Параходство българско речно плаване” АД групата на „Химимпорт” АД печели концесия за период от 30 години на пристанищни терминали „Видин-север” и „Фериботен комплекс Видин”, обособени части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

Чрез дъщерното на „Параходство БРП” дружество „Порт Пристис” ООД групата на „Химимпорт” АД печели конкурса за пристанищен оператор на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис”, гр. Русе.

2011 г. – на 3 януари бе приключен процесът по обединение на македонските търговски банки, собственост на групата – посредством вливането на „Статер Банка” АД, Куманово, в „Централна кооперативна банка” АД, Скопие.

Дружества от групата на „Химимпорт” придобиват асоциирано участие в телевизията с бизнес профил „България Он Ер” (Bulgaria On Air ТV).

На 15 март 2011 г. „Параходство българско речно плаване” АД  и „Български морски флот” АД учредяват съвместно дружество „Варнафери” ООД – за извършване на фериботен превоз на товари по пряката железопътно-фериботна линия „Варна-Кавказ“.

Успешно са проведени процедури по увеличение на капитала на „Асенова крепост” АД и „Холдинг Асенова крепост” АД – чрез публично предлагане на нови акции. Уставният капитал на дружествата нараства многократно, а набраните средства възлизат на 10 млн. лв. и 12,54 млн. лв. съответно.

„Бългериън Еъруейз Груп” финализира създаването на два международни проекта в Руската федерация. Подписани са учредителните документи на съвместните дружества ЗАО ТАТ АВИА, реализиращо мащабния проект по реконструкция и развитие на Международното летище на гр. Казан, както и документите по създаването на ЗАО ТАТ АЕРО – управляваща компания, ангажирана с развитието на ОАО – авиокомпания Татарстан.

„Бългериън еъруейз груп” ЕАД увеличава с 4,9% правата на глас и участието си в собствения капитал на асоциираното предприятие „Луфтханза Техник София” ООД с парична вноска в размер на 640 хил.лв.

„Химимпорт” и „Проучване и добив на нефт и газ” участват в процес по преобразуване чрез вливане на свои дъщерни дружества - „Химснаб”АД, „Давид 202”АД, „Мит 2003”EООД и „Софгеопроучване” ЕООД в капитала на приемащо дружество „Химснаб България”АД.

Във връзка с увеличениe на капитала на ЦКБ АД „Химимпорт” увеличава капитала на „ЦКБ Груп” ЕАД с 31 500 хил. лв. и директно участва в увеличението на капитала на ЦКБ АД с 13 230 хил. лв.

„Химимпорт” и „Централна кооперативна банка” след разрешение от Комисията по стоковите борси и тържищата придобиват 75% от капитала на „Пловдивска стокова борса” АД;

През месец декември 2011 г. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД стартира строителство и реализация до „ключ” на нови международни пътнически терминали на Летище Варна и Летище Бургас. Освен строителството на новите терминали, което се очаква да бъде приключено за началото на летен сезон 2013, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД стартира строителните дейности на няколко големи инфраструктурни проекта на летище Бургас – нова административна сграда, нова карго служба и служба за противопожарна безопасност.

2012 г. - На 29.02.2012 г. е извършено вливане на „Еърпорт сървисиз” ЕООД (притежаващо 40% от капитала на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”) в едноличния собственик на дружеството „Молет” ЕАД, като наименованието на последното е променено на „Еърпорт Сървисиз – България” ЕАД.

На 4 март 2012 г. е проведена официална церемония за откриване и освещаване на напълно обновена писта на Летище Варна. В подготовката и изпълнението на проекта за рехабилитация на пистата, реализиран от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, са инвестирани близо 40 млн. лв.

На 28.03.2012 г. управителните органи на „Асенова крепост” АД и „Холдинг Асенова крепост” АД вземат решение за стартиране на процедура по преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД. Групата предвижда новообразуваното дружество да стане част от подхолдинговата компания от струтурата на „Химимпорт”, обединяваща участията в сектор „Производство и търговска дейност”.

Управителните органи на „Зърнени храни България” АД и „Химимпорт груп” ЕАД вземат решение за стартиране на процедура по преобразуване, при която акционерно дружество „Химимпорт груп” ЕАД ще се влее в „Зърнени храни България” АД. Осъществяването на горепосочената процедура ще доведе до консолидиране на процесите в подхолдинговата компания „Зърнени храни България”АД, което ще допринесе за по-добра координация, по-ефективен контрол и вземането на по-ефективни управленски решения.© Chimimport, Всички права запазени
Web Design Internet Marketing by ICYGEN