Начало Карта на сайта
English

Конвертиране на привилегировани акции в обикновени акции от Химимпорт АДРед за депозиране на Заявление за конвертиране на


Химимпорт АД
задължително конвертируеми привилегировани акции с 9% гарантиран кумулативен дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас
ISIN BG1200001094

в

Химимпорт АД
обикновени акции с право на глас
ISIN BG1100046066


1.  За осъществяване на конвертиране на Привилегировани акции на Химимпорт АД, ISIN BG1200001094 в Обикновени акции на Химимпорт АД, ISIN BG1100046066, привилегированият акционер попълва и подава чрез Инвестиционен посредник (ИП), при когото се намира клиентската сметка за привилегированите акции, Заявление съгласно приложената форма и необходимите придружаващи документи, описани в Приложението към заявлението.
 
2.  Веднага след приемането и обработването на заявлението, ИП изпраща сканираното заявление, заедно с приложените към него документи, по e-mail на TCMOOrigination@unicreditbulbank.bg или по факс на (359 2) 8123 979.
 
3.  Оригиналът на попълненото и подписано от притежателя на привилегировани акции и заверено по надлежния ред от ИП Заявление за конвертиране, заедно с приложенията към него, се депозират всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. през периода на конвертиране в офиса на УниКредит Булбанк АД (Конверсионен агент) на адрес: пл. "Света Неделя" №7, Отдел "Инвестиционно банкиране"; Лица за контакт: Йоланда Христова, Георги Чанев; Телефони за връзка: (359 2) 9320 150 и (359 2) 9320 152.
 
4.  Оригиналните документи се предоставят на Конверсионния агент в срок от 5 (пет) работни дни от изпращането на документите за конвертиране по e-mail/факс.
 
5.  Конверсионният агент, със съдействието на съответния ИП, организира подаването на необходимите данни, документи и съобщения до Централен депозитар (ЦД) с оглед регистриране на конвертирането.

 

Начално конверсионно съотношение: 1 Привилегирована акция за 1 Обикновена акция

Заявление за конвертиране на привилегировани акции в обикновени акции издадени от Химимпорт АД

© Chimimport, Всички права запазени
Web Design Internet Marketing by ICYGEN