кои сме ние

ЦКБ Асетс Мениджмънт

„Химимпорт” АД притежава 100% от капитала на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД чрез дъщерното си дружество „Централна Кооперативна Банка” АД, която през четвъртото тримесечие на 2011 г. придобива 500 000 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка.  

Предмет на дейност

“ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е учредено като управляващо дружество на 22.11.2006 г. и притежава лиценз № 61-УД от 10.01.2019 г. по Решение на Комисията за финансов надзор № 42 – УД от 17.01.2007г.  дружеството управлява четири договорни фонда с различен рисков профил.

Договорен фонд “ЦКБ Лидер”

„ЦКБ Лидер“ e подходящ за инвеститори с агресивна инвестиционна стратегия, търсещи по-висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск.

Обект на инвестиции са предимно акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави. Фондът може да инвестира и в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Договорен фонд “ЦКБ Прайвит”

"ЦКБ Прайвит" е подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск. 

Обект на инвестиции са предимно акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар. Планира се полученият от Фонда доход от дивиденти да бъде разпределян в полза на притежателите на дялове във Фонда, след удържане на разходите и по реда и при условията, предвидени в Правилата на фонда.

Договорен фонд “ЦКБ Актив”

„ЦКБ Актив“ е подходящ за инвеститори с балансирана инвестиционната стратегия, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск. Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави.

Договорен фонд “ЦКБ Гарант”

„ЦКБ Гарант“ е подходящ за инвеститори с консервативна инвестиционна стратегия, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.

Обект на инвестиции са основно висококачествени облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави. Основната цел на "ЦКБ Гарант" е запазване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и устойчиво увеличаване при поемане на минимален риск.

Предимства на договорните фондове

  • Висока ликвидност на вложенията - По всяко време инвеститорите могат да получат паричния еквивалент на закупените от тях дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда;
  • Данъчни облекчения - Доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство;
  • Разпределение на активите - Фондовете инвестират в голям брой финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риска;
  • Висока възвръщаемост - Възможно е да се постигне по-висок процент на  печалба в сравнение с друг вид спестявания и да се запазят финансите от инфлацията;
  • Сигурност - Закупените дялове са директна собственост, която се унаследява;
  • Прозрачност - Ежедневно се публикува информация за стойността на дяловете на договорните фондовете в интернет страницата на ЦКБ Асетс Мениджмънт www.ccbam.bg и www.investor.bg. Така всеки ден инвеститорите знят колко са станали парите им.

Договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, се предлагат в офисите на “Централна Кооперативна Банка” АД, посочени в проспекта на съответния фонд, на база сключен договор за дистрибуция. С изключение на „ЦКБ Прайвит“, който се предлага само в офиса на „ЦКБ Асетс Мениджър“ ЕАД.

Инвеститорите следва да имат  предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.   Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ