Най-често задавани въпроси

Как мога да продам или купя акции на "Химимпорт" АД на Българската фондова борса?
 • За да продадете или купите акции на "Химимпорт" АД на Българксата фондова борса е нужно да използвате услугите на инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща). Те са разположени на територията на цялата страна и могат да бъдат намерени по информация в икономическите издания (например вестник “Капитал”) или в Интернет. За покупко-продажбата е необходима личната карта. За продажба акциите на друго лице, е необходимо нотариално заверено пълномощно от него. Цената на акциите се определя на Българска фондова борса (www.bse-sofia.bg) според търсенето и предлагането им.
Как мога да разбера каква е стойността на акциите за деня?
 • Има справка за котировките на акциите в почти всички ежедневници и в сайта на "Българска Фондова Борса - София" АД.
Какъв е документа за притежаваните от мен акции?
 • Документът за притежаваните акции на “Химимпорт” АД се нарича “Депозитарна разписка”, издава се от “Централен депозитар” АД       (www.csd-bg.bg).
Къде и по какъв начин мога да получа своята депозитарната разписка?
 • Депозитарната разписка се издава от Централен депозитар АД, но той не работи директно с акционерите. Всички услуги, свързани с публични ценни книжа се извършват от лицензирани инвестиционни посредници.
Възпрепятствам съм лично да получа своята депозитарна разписка?
 • Срещу писмена заявка с посочени: ЕГН и точен обратен адрес, можете да получите своята депозитарна разписка по пощата или чрез издаване на дубликат от инвестиционен посредник.
Изгубил съм депозитарната си разписка, как мога да получа копие?
 • Трябва да се обърнете към инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща), за да Ви се издаде дубликат.
Какви документи трябва да представя пред посредника, за да си поръчам нова депозитарна разписка?
 • Документ за самоличност и старата депозитарна разписка. Ако не притежавате такава, достатъчно е да декларирате това писмено пред служителя на инвестиционния посредник. Подписвате формуляр-поръчка, който инвестиционните посредници наричат „поръчка за дубликат”. Новият документ ще получите след няколко работни дни. Съвет: Поискайте новата депозитарна разписка да бъде издадена с Вашите актуални лични данни, ако имат разлика със стария документ (променена фамилия, адрес и др.).
Наследяват ли се акциите? Как мога да продам акции, притежавани от починал родител?
 • Акциите са вид имущество, което се наследява. Името на акционера продължава да фигурира в книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не предприемат съответните действия. За да продадете наследените от Вас акции, е необходимо да поръчате съответното вписване в книгата на акционерите в Централен депозитар АД.
Каква е процедурата за вписване на наследниците в книгата на акционерите?
 • Вписването по наследяване е услуга, извършвана само от инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент. Услугите на посредниците се заплащат по обявена от тях тарифа.
Къде мога да получа дивидент за предишни години?
 • Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната.
В случай, когато акционер е възпрепятстван лично да получи дивидента си?
 • Възможно е единствено чрез нотариално заверено пълномощно.
Как се изплаща дивидент на наследниците на акционер?
 • Дивидентът се изплаща само на лице, упълномощено от наследниците с нотариално заверено пълномощно. Дивидентът за минали години се изплаща с нотариално заверено пълномощно или с копие от нотариалния договор за доброволна делба на акциите след извършена процедура за наследяване при инвестиционен посредник.
Как да разбера кога ще се проведе Общото събрание на Дружеството?
 • Съгласно ЗППЦК Дружеството е длъжно да проведе редовното Общо събрание на Акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Всички материали за ОСА можете да намерите на сайта на „Химимпорт” АД, както и на сайта на Българска Фондова Борса - София" АД http://www.bse-sofia.bg/ и електронните медии, в които „Химимпорт” АД разкрива регулирана информация http://www.x3news.com
 Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание?
 • Дневният ред е включен в Покана за Общото събрание. Тя се публикува в Търговския регистър и в един ежедневник. Съгласно чл. 115 от ЗППЦК Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща до Комисията по Финансов Надзор, в Централен Депозитар и БФБ най-малко 30 дни преди провеждане на Събранието. Всички материали за ОСА можете да намерите на сайта на „Химимпорт” АД.